ثبت نام در میتینگ

شرایط ثبت نام در میتینگ مجازی رپ:

نمونه صحیح ارسال ویدیو:

meeting register